petak, 6. prosinca 2019.

Apologetika - SIGURNOST SPASENJA (1)

UVOD

Ovi kratki članci posvečeni su obrani EVANĐELJA MILOSTI BOŽJE (Dje 20:24, Gal 1:6, Fil 1:7), koje je sažeto u čuvenom retku Ivanovog evanđelja 3:16 
           
          "Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni."

Naime u ovo posljednje doba doktrina "SIGURNOST SPASENJA" je oštro napadnuta i od strane samih nanovorođenih krščana i od strane lažnih krščanskih sekti. (Dje 20:28.31)

Počnimo, onda, dakle, redom retcima koji se upotrebljavaju da bi se dokazalo da Krščanin može "izgubiti spasenje".......

(1)

1. Tim 4:1
Duh izričito govori da će u posljednjim vremenima neki odstupiti od vjere priklanjajući se zavodničkim duhovima i đavolskim naucima.


Vidite? Neki će odstupiti od vjere. To znači da će izgubiti spasenje, kažu ljudi koji vjeruju u "otpadanje".


Međutim, ovaj tekst nam govori nešto sasvim drugačije. 

Kao prvo, možemo primjetiti kako nam Apostol Pavao povezuje "odstupanje od vjere" sa "priklanjanjem zavodničkim duhovima i demonskim naucima", a ne sa spasenjem ili našim statusom kao novog stvorenja u Kristu pred Bogom. 

Kao drugo, Apostol u sljedećem stihu ukazuje na (konkretno dva, a ima ih puno više, naravno!) "demonske nauke" koji obilježavaju "otpad od vjere", kako čitamo; "licemjerno lažući ožigosani u vlastitoj savjesti, zabranjujući ženiti se i namećući suzdržavanje od jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i poznaju istinu." (1 Tim 4:2-3). Konkretno, nadahnuti apostol proziva demonski nauk "celibata" i "nečistu ishranu", nauke koje propagiraju Rimo - katolička Crkva (celibat) i Adventisti Sedmoga Dana (nečista ishrana).

Dakle, nakon što smo promotrili tekst u ispravnome kontekstu, vidimo da, "otpadanje od vjere", nema veze sa "gubljenjem spasenja" ili "otpadanjem od Boga", nego nas Duh Sveti upozorava na opasnosti lažnoga nauka u našemu hodu s Bogom, ta da ne budemo prevareni i zarobljeni istime, te se odnosi na 2. aspekt VJEČNOGA SPASENJA, na POSVEĆENJE, tj. na naš hod s Bogom, koji je posljedica nanovog-rođenja. (Pogledati Vječno spasenje - Uvod)